POZNAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ NALEŻNOSCI W NORWEGII

Czy po otrzymaniu wstępnej analizy aktywów można przewidzieć szanse odzyskania należności?

Wyniki wstępnej analizy aktywów pozwalają w pewnym stopniu ocenić szanse odzyskania należności…

Wyniki wstępnej analizy aktywów pozwalają w pewnym stopniu ocenić szanse odzyskania należności. Wykazanie przez dłużnika stałego dochodu lub/i innych składników majątku stanowi jednocześnie elementy, z którego może być prowadzona ewentualna egzekucja. Brak dochodu czy też majątku na terenie Norwegii w dużym stopniu przemawia za tym, iż najprawdopodobniej egzekucja okaże się bezskuteczna, z uwagi na brak elementów podlegających zajęciu.

Z jakiego roku kalendarzowego jest możliwość uzyskania informacji podatkowych o dochodach i majątku dłużnika?

Co do zasady jest możliwość uzyskania informacji za ostatni rok podatkowy…

Co do zasady jest możliwość uzyskania informacji za ostatni rok podatkowy. Informacje podatkowe dostępne do informacji publicznej przygotowywane są jednak w okresie do kilku miesięcy od rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego. Dlatego też przykładowo, w miesiącu maj 2015, dane za rok 2014 mogą jeszcze nie być udostępnione przez norweski urząd podatkowy i wówczas rokiem, za który możemy uzyskać informacje o dochodach i majątku dłużnika jest poprzedni rok 2013.

Jakie są kwoty wolne od zajęć komorniczych według norweskiego prawa egzekucyjnego?

Komornik jest uprawniony do zajęcia reszty kwoty otrzymywanego dochodu, po odjęciu odpowiedniej kwoty potrzebnej dłużnikowi na utrzymanie…

Komornik jest uprawniony do zajęcia reszty kwoty otrzymywanego dochodu, po odjęciu odpowiedniej kwoty potrzebnej dłużnikowi na utrzymanie. Kwoty ustalane przez komornika jako potrzebne dłużnikowi na utrzymanie są zależne od kilku czynników, jak m.in. sytuacja rodzinna.
– dla osoby samotnej kwota wolna od zajęcia to 7.890 NOK
– dla osoby pozostającej w związku małżeńskim lub konkubenckim to 6.680 NOK
– dla jedynego żywiciela rodziny to 13.360 NOK.
Powyższe stawki nie pokrywają dodatkowych wydatków mieszkaniowych, na które składają się: czynsz, raty kredytu na mieszkanie, wydatki komunalne, ogólne ubezpieczenie na mieszkanie. Do wydatków mieszkaniowych nie zalicza się opłat za prąd, ogrzewanie, ubezpieczenia na wyposażenie mieszkania.
W przypadku posiadania potomstwa dochodzą jeszcze kwoty wolne od zajęcia z tytułu obowiązku utrzymania dziecka:
– 2.365 NOK dla dziecka poniżej 6 roku życia,
– 3.135 NOK dla dziecka w wieku 6-10 lat
– 3.960 NOK dla dziecka powyżej 11 roku życia.

W jakim czasie od momentu otrzymania załącznika V do konwencji lugańskiej oraz tłumaczenia można wnieść sprawę do sądu norweskiego w celu uznania zagranicznego wyroku sądowego?

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym roszczenie pieniężne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, bez względu na to jaki był okres przedawnienia roszczenia stanowiącego podstawę orzeczenia…

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym roszczenie pieniężne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, bez względu na to jaki był okres przedawnienia roszczenia stanowiącego podstawę orzeczenia. Konwencja Lugańska nie przewiduje natomiast określonego terminu na wniesienie sprawy przed zagranicznym sądem od momentu sporządzenia załącznika V. Dlatego też, od momentu uzyskania stwierdzenia prawomocności orzeczenia zgodnie z konwencją lugańską, w celu uniknięcia przedawnienia roszczenia należy wszcząć egzekucją w ciągu dziecięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Jakie są koszty prowadzenia sprawy o zapłatę z tytułu niezapłaconych faktur przed sądem polubownym?

Opłata sądowa od skargi wniesionej do sądu polubownego wynosi 860 NOK…

Opłata sądowa od skargi wniesionej do sądu polubownego wynosi 860 NOK. Na koszty postępowania w sądzie polubownym składają się koszty adwokackie, naliczane zgodnie ze stawką godzinową oraz koszty sądowe, które ponosi strona przegrywająca proces, które wynoszą 4.300,- NOK w przypadku klienta będącego osobą fizyczną oraz 3.440,- w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą + zwrot opłaty sądowej.

Jeżeli w sądzie polubownym nie zostanie zawarta ugoda, albo nie zapadnie wyrok z uwagi na złożoność sprawy, zostanie ona skierowana na drogę zwykłego postępowania sądowego.

Wówczas na koszty postępowania składają się koszty adwokackie, naliczane zgodnie ze stawką godzinową oraz koszty sądowe przeliczane na długość trwania rozprawy. 1 dzień rozprawy to koszt 4.300 NOK.

Czy wierzyciel może żądać zwrotu pokrycia całości kosztów adwokackich, poniesionych w związku czynnościami podjętymi na etapie postępowania egzekucyjnego?

Wierzyciel może uzyskać zwrot jedynie części kosztów adwokackich poniesionych na etapie postępowania egzekucyjnego, określonych według ustawowych stawek i zasądzonych przez komornika…

Wierzyciel może uzyskać zwrot jedynie części kosztów adwokackich poniesionych na etapie postępowania egzekucyjnego, określonych według ustawowych stawek i zasądzonych przez komornika. Stawka ta uzależniona jest od wartości wierzytelności :
1. Do 1.250 NOK – koszty od 400-800 NOK
2. Do 2.500 NOK – koszty od 800-1600 NOK
3. Do 5.000 NOK – koszty od 1.200- 2.400 NOK
4. Do 10.000 NOK – koszty od 1.600 – 3.200 NOK
5. Do 25.000 NOK – koszty od 2.400 – 4.800 NOK
6. Do 50.000 NOK – koszty 3.200 – 6.400 NOK
7. Do 100.000 NOK – koszty 4.000 – 8.000 NOK
8. Do 250.000 NOK – koszty 6.000 – 12. 000 NOK
9. Do 500.000 NOK – koszty 8.000 – 16.000 NOK
10. Powyżej 500.000 NOK – koszty 10.000 – 20.000 NOK

Wierzymy, że powyższe odpowiedzi na kluczowe pytania związane z windykacją należności w Norwegii pomogły zrozumieć znacznie lepiej poszczególne kwestie.

Jeżeli natomiast potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, możesz skorzystać z odpowiedniej dla Ciebie usługi.

WYBIERZ USŁUGĘ ODPOWIEDNIĄ DLA CIEBIE

Wstępna analiza aktywów dłużnika

Szybko i niskim kosztem ocenimy sytuację majątkową dłużnika, abyś mógł podjąć możliwie najlepszą decyzję.

Dowiedz się więcej

OBSŁUGA PRAWNA W EGZEKUCJI

Posiadasz prawomocne orzeczenie sądu i chcesz odzyskać swoje należności w Norwegii? Możemy Ci w tym pomóc.

Dowiedz się więcej

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z FAKTUR

Posiadasz niezapłacone faktury i w sprawie nie było prowadzone postępowanie sądowe? Chętnie przyjrzymy się Twojej sprawie.

Dowiedz się więcej